Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

söndag 27 oktober 2013

Mål & Ekofiske?

Vår syn på, och vad vi menar med Ekofiske

Naturligtvis, som på så många andra platser så kommer det att bygga på att fisk som fångas återutsätts, s.k Catch & Release, och detta på ett så varsamt och så skonsamt sätt som möjligt för fisken.
Men det vi också menar är, på vilket sätt fisket utförs, dels kring valet av redskap men också hur och på vilket sätt och framför allt när det fiskas på fisken.
Naturligtvis också hur man uppträder vid vattnet, men också i vattnet.
Som exempel kan ju nämnas att när det blir ett fiske i ån, så kommer leken att vara skyddad och följaktligen så blir det vadningsförbud på de områden där leknackarna finns.
Det vore helt förkastligt annars, att lägga tid och pengar på att restaurera vattendraget och anlägga lekplatser som sen, när rommen ligger inbäddad i gruset i väntan på våren, blir ett promenadstråk för oss fiskare.

Våra tre ledord för projektet:

*Att med vattendirektivet som grund skapa god ekologisk status i Skeboån detta genom arbete med förutsättningar för artrikedomen och den biologiska mångfalden i vattendraget*

*Att på sikt driva ett ekofiske på egenreproducerande vild havsöring i vacker Roslagsmiljö*

*Att genom olika intresseområden kring vattendraget, tillsammans skapa unika samarbetsformer, vilket kan leda till nya intressanta engagemang kring ån*

Ekofiske för oss är mer än det som rör vattendraget och dess fiskar.
Som boende på en liten ort som de senaste åren varit hårt drabbat av neddragningar inom industrin med hundratals arbetstillfällen som gått förlorade så är det viktigt att alla försöker dra sitt strå till stacken och komma med idéer som på ett eller annat sätt bidrar till ortens fortsatta överlevnad och utveckling, det är också därför som ett av våra tre ledord för projektet är:

*Att genom olika intresseområden kring vattendraget, tillsammans skapa unika samarbetsformer,
vilket kan leda till nya intressanta engagemang kring ån*  

Ge folk möjligheten till nya idéer och lösningar, som att hyra ut stugor, slöjd eller andra typer av näringar, utöver vad ett bra fiske i ån skulle kunna ge till våra lokala handlare, bensinmackar och övernattningsmöjligheter i form av hotell och annat.
Att hitta intressanta biprojekt kring ån, som kommer ån och dess liv till gagn, exempelvis skyddandet av våra uttrar och de kungsfiskare som vi sett sporadiskt vid ån, samarbete med företagare, markägare, föreningar och vattenbrukare på lokalnivå.
Vi hoppas också få igång en fiskevårdsförening som skall jobba för åns vara och värna resursen.
Vi har en hel uppsjö av idéer kring detta som ligger på lut och där finns också ett företagande för vår egen del inräknat som rör fisket, i form av guideverksamhet, kurser och utbildningar.
Att få många olika intressegrupper i samhället att inse åns värde och på så sätt blir deltagare alternativt stödjare i åns bevarande.
Det finns också historiska värden i och kring Skeboån som är värda att dokumentera, som åns betydelse som färdväg/vattenväg långt tillbaka i tiden och fram till idag.
Ekofiske är långt mycket mer än själva fisket, även om det är en betydande del naturligtvis.

När det gäller fisket och fisken så är gäller:

*Att med vattendirektivet som grund skapa god ekologisk status i Skeboån detta genom arbete med förutsättningar för artrikedomen och den biologiska mångfalden i vattendraget*

Vi jobbar med ån utifrån havsöringen i dagsläget, men en å full med havsöring är inte biologisk mångfald. Därför så ingår naturligtvis åns andra arter i vårt projekt.
En del arter finns det idag gott om, andra har helt eller delvis försvunnit ur ån och dess ovanliggande vattensystem, bland annat är aspen en sådan art, som jag själv och Ulf båda har fångat i ån när vi var yngre, men som vi nu inte sett till alls.
En viktig del i detta är att ta reda på vilka arter som idag finns i ån och sedan lyssna oss bakåt i tiden med folk längs ån för att se vad som fanns tidigare.
Biologisk mångfald bygger på just mångfald, många arter under samma biologiska förutsättningar.
Och det gäller inte bara fisken såklart, utan även musslor kräftor och insekter eller övriga land- och vattenlevande djur.
När det gäller havsöringen så är målet klart, vi kommer att jobba för att fler och fler fiskar i ån kommer att ha sin fettfena kvar, alltså vara öringar som har reproducerats i ån, levt i havet och sedan återvänt.
Det sätts ut öring idag, och kommer nog att så göras några år till skulle jag tro, för att vi skall hinna ikapp med restaureringen innan man kan börja att fasa ut isättningen av fisk till förmån för den egna stammen.
Kanske kommer vi att lyckas, kanske inte, men målet är klart och tydligt och det är det vi jobbar emot.

Målet och framtiden då

En fullständig utvärdering av de arbeten vi gjort under sommaren är ett av stegen, även om vi i dagsläget har fått bra respons från öringarna redan nu i höst.
Med de arbetsinsatser som vi gjort under 2013 som grund och de tidigare dokumenteringarna  kommer vi under vintern att skriva färdigt en åtgärdsrapport som lämnas till Länsstyrelsen under våren 2014.
Under senare delen av hösten kommer att leta efter och räkna lekgropar, detta för att kunna sätta in åtgärderna på rätt plats istället för att sprida grus till ingen nytta över stora delar av ån.
Öringen är bra på att peka ut lämpliga platser och det är bara för oss att följa "hans" råd och på så sätt så blir också markpåverkan minimal och vi kan också vara aktsamma om områden som är kända att hålla andra arter.

I åtgärdsrapporten kommer vi att föreslå och söka medel för ett antal insatser som bör göras med start redan 2014.
Tanken är att inom den del av ån vi nu påbörjat arbetet, skall färdigställa ytterligare ett antal lekområden.
Vi hoppas också kunna påbörja arbetet med att utforma och starta upp en fiskevårdsförening och att ett samarbete med Holmen kring vandringsvägarna är igång för att på så sätt säkrar uppgången för fisken året runt. I just den frågan så kommer även vandringsvägens utformning att ifrågasättas och lämpligt alternativ tas fram för att kunna tillgodose alla arter i ån, exempelvis ett omlöp eller en ny vandringsväg.

Fisket då? undrar säkert någon.

Ett mål är ett fiske i ån, på i första hand havsöring, men på sikt också kanske på gädda och andra intressanta arter.
Flugfiske är det som kommer att gälla som metod.
Att i dag starta upp ett fiske är så långt ifrån ett EKOfiske man kan komma. Stammen måste få växa sig starkare och vi vill se att reproduktionen lyckas och att vi får 1- och 2 åriga öringar i ån.
Att dra igång ett fiske nu, utan direkta regler, skulle innebära fortsatt isättning av fisk som krav och då ligger det otäck nära ett Put & Take fiske.
 
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

 
Blogger Templates